AGBU Пловдив

Armenian General Benevolent Union

Дейности

По-съвършена структура на ОАБС „ПАРЕКОРДЗАГАН“ в България

0 0
Read Time:3 Minute, 0 Second

На 16 август 2013 г., в град Бургас се учреди Съвет на председателите на „Парекордзаган“. В него влизат по право клон Пловдив и Бургас, и асоциираните клонове от градовете: Хасково, Сливен, Добрич, Русе, Ямбол и Силистра.
На срещата присъстваха:  Рупен Чавушян, Пловдив;  Агоп Мовсесян,  Бургас;  Едуард Коконян от гр.  Добрич;  д-р Бохос Гаржарян от гр. Русе;  Верка Томасян  Хасково;  Соня Аршавир от гр.  Ямбол, Гаро Ахчиян, зам.-председател на клон Бургас и Хрипсиме Ерниасян, член на ръководството на пловдивския клон. По уважителни причини отсъстваха Аршавир  Хулиян, председател на клон Сливен и Мъгърдич Калустян председател на клон Силистра.

За делово протичане на заседанието бяха избрани председател и секретар-протоколчик. За председател бе избран г-н Рупен Чавушян, а за секретар-протоколчик г-жа Мери Мовсесян Калудова.
Създаването на Съвета се проведе в библиотеката на Арменския дом със следните точки в Дневния ред:

1.Учредяване на  Съвет на председателите към Общоарменски Благотворителен Съюз „ПАРЕКОРДЗАГАН“  в България
2.Приемане правила (регламент)
3.Предложения за мероприятия , свързани с 100 –годишнината от Арменския геноцид
4.Разни

С уводни думи за мястото на всеки клон и неговия принос в живота на общността, започна председателя на „Парекордзаган“ клон Пловдив Рупен Чавушян. Той подчерта, че новосформирания Съвет на председателите на „ПАРЕКОРДЗАГАН в България, дава по –голяма свобода и глас на председателите в отделните градове при взимане на важни за Благотворителния съюз решения и продължи, че съгласно регламента съветът работи под методическото ръководство на Общоарменски Благотворителен Съюз “Парекордзаган” със седалище в гр. Ню Йорк, САЩ. Съществуването и дейността на Съвет на председателите не се ограничава със срок. Той има за цел да развива и усъвършенства дейността на структурите на ОАБС „ПАРЕКОРЗГАН“ в Република България в работата им за: утвърждаване духовните ценности, гражданското общество, образованието, науката, културата; да подпомага социалната интеграция и личностната реализация; да съдействие за културно-просветното, моралното и физическо развитие на арменския народ и в частност на арменството в Република България, да подпомагане всяко мероприятие, което е насочено към осъществяване на тези цели и др.
Всеки член има право да участва в управлението на Съвета, да бъде информиран за неговата дейност, да се ползва от  резултатите от дейността му по реда, предвиден в регламента. Съвет на председателите може да изменя и допълва правилата /регламента/ за дейността си, да приема други вътрешни актове и основните насоки и програма за дейността на съвета и др. А решенията на Съвет на председателите са задължителни за Асоциираните клонове в страната.
С оглед оптимизиране на своята дейност Съвет на председателите към ОАБС „ПАРЕКОРЗДАГАН“ в България избира свой Председател и заместник-председател/и.IMG_1663
След като бяха изчетени Правилата/регламента/ за работа на Съвета на Председателите започнаха обсъждания, дадоха се идеи, които  избистриха предложенията на председателите, се пристъпи към гласуване за председател, зам.-председател и мандат.  Мотивираните изказвания на председателите от Бургас, Русе, Ямбол, Добрич и Хасково насочиха предложенията си към човека с най-голям опит и умение да поведе прохождащия Съвет на председателите г-н Чавушян. Въпреки тежката си програма, бизнес и обществени дела г-н Чавушян прие категоричния вот на председателите и доверието им. За заместник-председател бе предложен председателя на клон Хасково Сърпухи Дерандонян, за да подпомага Председателя при осъществяването на функциите му и представлява Съвет на председателите при упълномощаване и в случаите посочени в регламента. Предвид новата структура, която може да претърпи промени и тепърва ще доказва своите преимущества в движение, бе гласуван мандат на председателя и зам.-председателя от две години.

След това се премина към следващата точка от дневния ред, свързан с мероприятията по повод предстоящата 100- годишнина от Арменския геноцид.

Подробности четете  в  брой 120 на в-к „Парекордзагани Цайн“ – в началото на м. септември т.г.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %